Phụ kiện tùy chọn

  • Optional Accessories

    Phụ kiện tùy chọn

    Khử lưu huỳnh khô là một phương pháp khử lưu huỳnh đơn giản, hiệu quả và chi phí tương đối thấp. Nó thường thích hợp để khử lưu huỳnh trong khí sinh học với một lượng nhỏ khí sinh học và nồng độ hydro sunfua thấp. Nguyên tắc cơ bản của thiết bị khử khô hydro sunfua (H2S) khỏi khí biogas là một phương pháp trong đó O2 oxy hóa H2S thành lưu huỳnh hoặc oxit lưu huỳnh, còn có thể gọi là oxy hóa khô. Thành phần của thiết bị quá trình khô là cho chất độn vào một thùng chứa, và lớp chất độn bao gồm than hoạt tính, ôxít sắt, v.v.